Šta se proverava na tehničkom pregledu

Home \ Vesti \ Šta se proverava na tehničkom pregledu

TEHNIČKI PREGLED VOZILA PMV TRAJKOVIĆ DOO BEOGRAD
Novi Beograd, Savski nasip 9a

Tehnologija vršenja tehničkog pregleda –putničko i teretno vozilo do 3.5 t NDM

Kontrolor sa odgovarajućom vozačkom dozvolom preuzima vozila sa mesta za čekanje i postavlja prekivač za zaštitu sedišta od prljanja.
Pre početka vršenja tehničkog pregleda vizuelno se pregleda vozilo u smislu ispunjenosti uslova za vršenje tehnickog pregleda:

– da li je prazno,
– da li je čisto i u voznom stanju,
– da li poseduje registarske tablice ili tablice za privremeno označavanje,
– traži se na uvid saobraćajna dozvola,
– traži se na uvid lična karta osobe koja je dovezla vozilo,
– račun, COC, Atest, uverenje…

Radno mesto broj I – položaj vozila na početku tehnološke linije.

Putničko, teretno vozilo do 3.5t, nalazi se na početku tehnološke linije, pre uređaja za merenje sile kočenja.

1.1 Identifikacija vozila: ( 0.*) * Priloga Pravilnika TPV

– postavlja se prekrivač za zaštitu vozila od grebanja
– identifikacija vozila obuhvata:
1) – utvrđivanje i proveru registarske oznake (ukoliko vozilo poseduje ovu oznaku)(nedostaju/mogu da otpadnu, natpis nedostaje/nečitak, nije u skladu sa dokumentima)
2)- identifikacione oznake – VIN oznaka/broj šasije (ne postoji/oštećena, nečitka, nečitki dokument vozila, sumnja u verodostojnost)
3)- oznake motora (ne postoji, oštećena, nečitka, nečitki dokumenti vozila, sumnja u verodostojnost, ako je motorni proctor zaštićen od strane proizvođača vozila ili je potrebno bitno rasklapanje, može se koristiti potvrda uvoznika o broju motora ) 13*
4)- vrste, podvrste, oblika karoserije, marke, tipa, varijante, verzije, komercijalne oznake (modela) vozila, NDM, godine proizvodnje i godine prve registracije u Republici Srbiji. (upoređivanje podataka sa čitača saobraćajne dozvole ili dr. dokumenta)
5)-Proveravamo boju karoserije (pomoću kataloga ) – najbolje na stubu vrata gde je najmanja izbledelost boje
Pri indentifikaciji vozila proveravaju se svi podaci iz dokumenata koji su predati kontrolorima prilikom zahteva za vršenje tehničkog pregleda vozila. Proveravamo vozilo u bazi podataka Agencije za bezbednost saobraćaja.
Navedene provere vrše se vizuelno.

1.2 Provera pogonskog uređaja motora: (13*)

– Proveravamo nosače motora (nepostojanje/oštećenja, nestručna popravka ili zamena);
– Proveravamo usisni sistem (nepričvršćenost/propuštanje vazduha, nepovezana cev za ventilaciju);
– Proveravamo sistem za paljenje (nepričvršćenost/ hem. mehaničko oštećenje kablova) ;
– Proveravamo sistem za napajanje gorivom (nepričvršćenost/oštećenje, neispravni kablovi, komanda papučice “gasa”);
– Proveravamo razvodni mehanizam (neispravna zaštita od dodira).

NAPOMENA: Stanje motora utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda motora kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja

1.3 Provera delova vozila od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja (15*)

Proveravamo uređaj i opremu za pogon motornih vozila na TNG i KPG (nekompletnost, oštećenja, nepostojanje potvrde o ispravnosti, nestručna popravka/zamena).

NAPOMENA: Ocena nepropusnosti gasne instalacije se vrši pomoću uređaja za ispitivanje nepropusnosti gasne instalacije.

1.4 Provera elektrouređaja i instalacija: (12*)

– Proveravamo akumulator (nepričvršćenost, ispuštanje kiseline, neispravni spojevi);
– Provera kontakt brave (nefunkcionalnost);
– Provera električnih vodova (neispravna izolacija, oštećena izolacija).

NAPOMENA: Ocena elektro uređaja i instalacije vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda električne instalacije kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.

1.5 Provera uređaja za upravljanje: (1*)

– Proveravamo servo uređaj (nefunkcionalnost, nekompletnost, nepričvršćenost, neodg. nivo fluida, neispravnost elektronskog sistema upravljanja EPS).

1.6 Provera ispravnosti uređaja za zaustavljanje: (2*)

– Proveravamo hidraulični prenosni mehanizam (oštećenje, neučvršćenost, nezaptivenost, korozija cevovoda i spojnica);
– Proverava se količina vlage u kočionoj tečnosti (pomoću uređaja) . (napomena: dozvoljeno do 4 %, sadržaj vlage upisati u zapisnik o TP)

1.7 Provera uređaja za kretanje: (11*) pritisak !!

– Proveravamo naplatke (neodgovarajuće dimenzije, nepričvršćenost odgovarajućim brojem vijaka ili navrtki)
– Proveravamo pneumatike (oštećenja, različitost po propisanim karakteristikama ili odstupanje od karakteristika koje je predvideo proizvođač, proveravamo postojanje TWI oznake, neispravnost ventila).

NAPOMENA: Ispravnost uređaja za kretanje i osovina proverava se vizuelno. Pritisak se proverava mernim uređajem za merenje pritiska u pneumaticima. Prilikom pregleda uređaja za kretanje i osovina kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uredaja.

Radno mesto broj II – vozila se nalaze na uređaju za merenje sile kočenja

Putničko, teretno vozilo do 3.5t, nalazi se na uređaju za merenje sile kočenja.
klinasti podmetači!!

2.1 Provera ispravnosti uređaja za zaustavljanje: (2*)

– Proverava se radno kočenje;
– Proverava se pomoćno kočenje (ako postoji poseban sistem);
– Proverava se parkirno kočenje;
– Proverava se komanda radnog kočenja
– Proverava se ispravnost komande parkirnog (pomoćnog) kočenja (ako je komanda za parkirno i pomoćno kočenje ista).

NAPOMENA: Koeficijenti kočenja, razlike sile kočenja, otpori kotrljanja, neravnomernost
kočenja, ovalnosti kočnica, vremenske razlike u dostizanju najveće sile kočenja na točkovima iste osovine i sile na komandi uređaja za zaustavlianje, utvrđuje se pomoću mernog uređaja za merenje sila kočenja po obimu točkova. Ispravnost ostalih delova uređaja za zaustavljanje se utvrđuje subjektivnom ocenom kontrolora. Prilikom pregleda uređaja za zaustavljanje kontrolori mogu da koriste sve uredaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja. U slučaju vozila za osposobljavanje kandidata za vozače, koji imaju duple komande, vrši se merenje parametara radnog kočenja pomoću aktiviranja komandi sa mesta instruktora vožnje, kao i podataka dobijenih proračunom razlike sila i kočnog koeficijenta, radnog kočenja.

Radno mesto broj III – vozilo se nalazi na kanalu

Putničko, teretno vozilo do 3.5t, nalazi se na kanalu, iza uređaja za proveru sile kočenja, tako da ne blokira stepenište i ulazak u kanal.

3.1 Provera uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova (7*)

– Proveravamo izduvni sistem (nepostojanje, nepričvršćenost elemenata, nezaptivenost, nepropisna usmerenost izduvne cevi, oštećenje, nekompletnost, neispravnost ili oštećenje električnih vodova lambda sonde, nepostojanje katalizatora).

– Proveravamo vozila sa aktivnim paljenjem smeše (oto motori) (sastav izduvnih gasova ne odgovara propisanim normama, neodgovarajući faktor sagorevanja lambda);
– Proveravamo vozila sa kompresionim paljenjem (dizel motori) (dimnost izduvnog gasa ne odgovara propisanim normama);

NAPOMENA: Sastav izduvnih gasova odnosno dimnost se utvrđuje pomoću mernog uređaja za merenje emisije izduvnih gasova motora sa aktivnim paljenjem odnosno mernog uređaja za merenje dimnosti izduvnih gasova dizel motora. Provera Sistema za upozoravanje na neispravnost oprema za regulisanje aero zagađenja, kao I provera te opreme vrši se preko OBD priključka. Prilikom obavljanja ispitivanja kontrolori mogu koristiti svu opremu i uređaje koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja. Neispravnost ili oštećenje električnih vodova (lambda) sonde, sastav izduvnih gasova i dimnost izduvnog gasa se utvrduje I utiče na ocenu tehničke ispravnosti vozila tri godine od dana početka primene ovog pravilnika (nakon 05.07.2021-godine). Vozila koja su homologovana i proizvedena sa katalizatorom ne smeju se koristiti bez katalizatora. Izuzetno, vozila koja su homologovana i proizvedena sa katalizatorom a koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji do 5. jula 2021. godine ne smeju se koristiti bez katalizatora nakon 5. jula 2023. godine. Naknadno ugrađeni katalizatori moraju biti homologovani u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

3.2 Provera uređaja za upravljanje (1*)

– Proveravamo točak upravljača (meh. oštećenja, otežano okretanje, veliki zazor u spoju sa vratilom, veliki slobodan hod, nefunkcionalnost komande na vozilima za osobe sa inv.);
– Proveravamo vratilo upravljača (nepričvršćenost, deform. meh. ošt, zazor, nestručna zam.);
– Proveravamo prenosni mehanizam upravljača (nepričvršćenost kućišta, nekompletnost, oštećenje kućišta, elastičnih delova spojeva, veliki zazor, oštećenje elastičnih elemenata) ;
– Proveravamo poluge, zglobove upravljača i nosače zglobova upravljača; (deformisanost/mehanička oštećenja, kontakt za nepokretnim delovima karoserije, prevelik zazor, nekompletnost/oštećenje elastičnih delova, mehanička oštećenja graničnika ugla zaokretanja, nestručna popravka/zamena)
– Proveravamo servo uređaj (nefunkcionalnost, nekompletnost, nepričvršćenost, neodg. nivo fluida, neispravnost elektronskog sistema upravljanja EPS).

NAPOMENA: Ispravnost uređaja za upravljanje se utvđjuje vizuelnim pregledom. Prilikom pregleda uređaja za upravljanje kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti.

3.3 Provera pogonskog uređaja – motora (13*)

– Proverava se oznaka motora (ako nije moglo pri indentifikaciji) (ne postoji, oštećena, zamenjen deo na koji je oznaka postavljena, izražena sumnja u verodotojnost ili ne odgovara dokumentaciji o vozilu)
-Proveravamo nosače motora (nepostojanje/oštećenje, nestručna popravka)

3.4 Provera uređaja za oslanjanje: (10*)

– Proveravamo poluge, viljuške, stabilizatore (oštećenja, kontakt sa karoserijom, zazor);
– Proveravamo zglobove (oštećenje gumenih elemenata, zazor);
– Proveravamo amortizere (nepostojanje/nekompletnost, zazor, nezaptivenost, oštećenje);
– Proveravamo vazdušni sistem elastičnog oslanjanja (nefunkcionalnost, ošt., nezaptivenost, nekompletnost);
– Proveravamo opruge (oštećenje, dotrajalost, nepričvršćenost za karoseriju, nekompletnost, oštećenje nosača gumenih jastuka, nestručna popravka/ zamena) .

NAPOMENA: Ispravnost uređaja za oslanjanje se utvrduje vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za oslanjanje kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.

3.5 Provera uređaja za kretanje: (11*)

Klinasti podmetači!!
– Proveravamo dubinu šare pneumatika (dubinu šare proveravamo pomoću kljunastog pomičnog merila (ako na pneumatiku ne postoji TWI oznaka), podignuto vozilo kanalskom dizalicom);
– Proveravamo glavčinu točka (podignuto vozilo kanalskom dizalicom) (zazor u ležajevima ili neispravnost ležaja, prevelik otpor kotrljanja, zazor u čaurama osovinice rukavca točka ili u zglobovima viljuške);
– Proveravamo naplatke točkova i pneumatike sa unutrašnje strane točka (udvojeni točkovi) ;
– Proveravamo osovine (nepostojanje, oštećenja, nefunkcionalnost, nepričvršćenost)

3.6 Provera uređaja za prenos snage: (14*)

– Proveravamo spojnicu (prevelik otpor komande pri aktiviranju, otežan povratak/nemogućnost vraćanja u neutralan položaj, nepričvršćenost, proklizavanje);
– Proveravamo menjač, reduktor (neispravnost, nepričvršćenost, nekompletnost);
– Proveravamo poluosovine, diferencijal i osovine (zazor u zglobovima i ležajevima, oštećenje elastičnih zaštitnika, oštećenja).

NAPOMENA: Ocena prenosnog mehanizma utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda prenosnog
mehanizma kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja

3.7 Provera ispravnosti uređaja za zaustavljanje: (2*)

– Proveravamo hidraulični prenosni mehanizam (oštećenje, neučvršćenost, korozija cevovoda i spojnica, oštećenje i bubrenje elastičnih creva i spojnica, nefunkcionalnost/korozija/loša montaža kočnih cilindara, nefunkcionalnost/nepodešenost/korozija/oštećenje poluga, nepostojanje regulatora pritiska);
– Proveravamo mehanički prenosni mehanizam (oštećenje užadi i zaštitnog omotača, oštećenost prenosnih poluga, nekompletnost sistema, nestručna popravka/zamena);
– Proveravamo kočnice (nepostojanje/oštećenje diskova, prisustvo ulja, nepostojanje zaštitnih elemenata, nepostojanje ili oštećenje doboša, prevelika istrošenost kočnih obloga, nestručna popravka/zamena),

3.8 Provera delova vozila od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja: (15*)

– Proveravamo karoseriju (oštećenja u većoj meri, oštećen/nepostojeća VIN oznaka, zamena dela na kojem je postavljena VIN oznaka, dubinska korozija na nosećim delovima, korozija koja je izazvala rupu);
– Proveravamo šasiju (oštećenja u većoj meri, oštećen/nepostojeća VIN oznaka, zamena dela na kojem je postavljena VIN oznaka, dubinska korozija na nosećim delovima, korozija koja je izazvala rupu);
– Proveravamo pod (oštećenja u većoj meri, nepričvršćenost elemenata za šasiju, dubinska korozija, korozija koja je izazvala rupu);
– Proveravamo blatobrane (nepostojanje, oštećenje, neispunjavanje propisanih uslova);
– Proveravamo branike (nepostojanje, neučvršćenost, oštećenje neisp. prop. uslova)
– Proveravamo priključke za vuču (nepostojanje, nefunkcionalnost)
– Proveravamo rezervoar i vodove goriva (nepričvršćenost, nezaptivenost)
-Proveravamo uređaje i opremu za pogon na TNG
– Proveravamo elektronski sistem dinamičke stabilnosti ESC (neispravnost elemenata).

NAPOMENA: Ocena nepropusnosti gasne instalacije se vrši pomoću uređaja za ispitivanje
nepropusnosti gasne instalacije. Ocena ostalih uređaja i delova vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda ostalih uređaja i delova vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovih uređaja.

3.9 Provera opreme vozila (16*)

Proveravamo rezervni točak (ako se nalazi sa donje strane vozila).

Radno mesto broj IV – vozilo se nalazi na kraju tehnološke linije.

Putničko,teretno vozilo do 3.5t, nalazi se na kraju tehnološke linije, na udaljenosti koja omogućava pravilnu upotrebu regloskopa .

4.1 Provera svetlosno i svetlosno-signalnih uređaja: (3*)

a) Uređaji za osvetljavanje puta:
– Proveravamo glavne farove – kratko svetlo, glavne farove – dugo svetlo, (loša usmerenost, nepostojanje, nefukcionalnost, nepropisan intezitet osvetljenosti),
– Prednja svetla za maglu (loša usmerenost, nefunkcionalnost, nepropisan intezitet osvetljenosti, , oštećenje) ,
– Svetla za vožnju unazad (nepostojanje, nefunkcionalnost, nepropisan broj, oštećenje),
– Farovi i svetla za osvetljiavanje mesta na kome se izvode radovi
– Pokretni far (reflektor)

b) Uređaji za označavanje vozila:
– Proveravamo prednja poziciona svetla, zadnja poziciona svetla, dnevna svetla, zadnje svetlo za maglu, parkirna svetla, gabaritna svetla, svetla zadnje registarske tablice, rotaciona i treptuća svetla, katadioptere, svetla za označavanje vozila posebnih namena (taksi, javni gradski prevoz, obuka vozača, vozila putne pomoći i sl.) i oznake sporih vozila kao i reflektivne reklamne natpise;

v) Uređaji za davanje svetlosnih znakova:
– Proveravamo stop svetla, pokazivače pravca, uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca i svetlosni znak upozorenja (ablend).

NAPOMENA: Usmerenost i intezitet osvetljenosti dugog i kratkog svetla i svetala za maglu obavlja se pomoću mernog uređaja za pregled usmerenosti svetla i intenziteta osvetljenosti a učestalost pokazivača pravca pomoću uredaja za merenje vremena. Ispravnost ostalih uređaja se utvrduje vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za osvetljavanje puta i svetlosne signalizacije kontrolori mogu da koriste sve uređaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti uređaja.

4.2 Provera uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost: (4*)

– Proveravamo vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije; (nepostojanje, oštećenje, providnost, nefukcionalnost pokretnih stakala, neispravnost uređaja za odmagljivanje, prepravka postavljanjem folija ili dr.hem.metodom bez izvršenog ispitivanja)
– Proveravamo uređaj za brisanje vetrobrana;
– Proveravamo uređaj za kvašenje spoljne strane vetrobrana;
– Proveravamo vozačka ogledala.

NAPOMENA: Ispravnosti ovih uredaja utvrduju se vizuelno, kontrolori mogu koristiti sve uredaje i opremu koji su im neophodni za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.

4.3 Provera uređaja za kontrolu i davanje znakova: (6*)

– Proveravamo brzinomer s putomerom i svetiljkom za osvetljavanje
– Proveravamo kontrolnu plavu lampu za dugo svetlo;
– Proveravamo svetlosni ili zvučni znak za kontrolu rada pokazivača pravca;
– Proveravamo graničnik brzine;
– Proveravamo ostale signalne uređaje za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu (svetlosni znak za kontrolu zatvorenosti vrata, uređaj za davanje i primanje znakova od putnika, uređaj za kontrolu rada radnih sistema ugrađenih na vozilu).

NAPOMENA: Ocena uređaja za kontrolu i davanje znakova utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za kontrolu I davanje znakova kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.

4.4 Provera delova vozila od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja: (15*)

– Proveravamo nadgradnju;
– Proveravamo kabinu ili zaštitni ram
– Proveravamo sedišta i naslone za glavu:
– Proveravamo sigurnosne pojaseve i njihove priključke:
– Proveravamo vazdušne jastuke;
– Proveravamo uređaje za provetravanje i grejanje:
– Poveravamo uređaj za odmrzavanje i odmagljivanje vetrobranskog stakla i stakla na zadnjem delu vozila;
– Proveravamo uređaj za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe (zaključavanje volana)
– Proveravamo vrata na vozilu;
– Proveravamo brave na vratima
– Proveravamo pokretne prozore i krovove;
– Proveravamo rezervar i vodove goriva;
– Proveravamo uređaje i opremu koji su propisani za vozila za prevoz opasnog tereta, specijalna oprema na određenim vozilima;
– Provaravamo isturene delove i ukrasne predmete na prednjem delu vozila;
– Provaravamo prostor za registarsku tablicu.

NAPOMENA: Ocena uređaja i delova vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda ostalih uređaja i delova vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovih uređaja.

4.5 Provera opreme vozila: (16*)

– Proveravamo rezervni točak;
– Proveravamo prenosni aparat za gašenje požara;
– Proveravamo sigurnosni trougao;
– Proveravamo opremu za pružanje prve pomoći;
– Proveravamo uže ili polugu za vuču;
– Proveravamo zimsku opremu.

NAPOMENA: Ocena ispravnosti opreme vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda opreme vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu procenu ispravnosti opreme vozila.

4.6 Provera elektrouređaja i instalacija: (12*)

– Provera električnih vodova. (kablovi, zaštitni omotači kada otvorimo vrata/gepek)

4.7 Provera uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila: (8*)

– Proveravamo mehaničke elemente uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (pomoću uređaja);
– Proveravamo električni priključak spojke (pomoću uređaja).

NAPOMENA: Ocena ispravnosti zazora se utvrđuje kalibrima za proveru uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, a kontrola električnih priključaka uređajem za funkcionalnu kontrolu električnih priključa na vučnom vozilu za priključna vozila. Ispravnost ostalih delova uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se vizuelno. Prilikom pregleda uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila kontrolori mogu koristiti svu opremu koja im je neophodna za pravilnu ocenu ispravnosti ovog uređaja.

4.8 Provera uređaja za davanje zvučnih znakova (5*)

– Provera uređaja za davanje zvučnih znakova.

NAPOMENA: Ispravnost uređaja za davanje zvučnih znakova proverava se subjektivnom ocenom kontrolora.

4.9 Provera gabarita vozila:

U slučaju da vozilo poseduje crvene registarske oznake ili se posumnja u neku od propisanih dimenzija vozila Pravilnikom o podeli vozila (dužina, širina, visina), isto proveravamo pomoću mernih traka.

4.10 Provera uređaja za kretanje vozila unazad: (9*)

– Provera uredaja za kretanje vozilom unazad. Ocena ispravnosti uređaja za kretanje vozilom unazad utvrđuje se vizuelno.

Pregledač nakon završetka tehničkog pregleda vozila, odvozi vozilo na prostor predviđen za preuzimanje vozila i skida prekrivač za zaštitu sedišta od prljanja.

 

 

Pročitajte još